Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σε συνέχεια της γενικής “Ενημέρωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων“, της οποίας λάβατε γνώση κατά το παρελθόν, παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα που αφορά ειδικά στην επεξεργασία δεδομένων κατά τη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την ελληνική νομοθεσία.

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας ενημέρωσης, χρησιμοποιούνται οι κατωτέρω όροι που έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

α)      «Σύγχρονη Εκπαίδευση»: Η ταυτόχρονη διδασκαλία στους μαθητές του σχολείου που έχουν φυσική παρουσία στην αίθουσα, καθώς και σε αυτούς που συμμετέχουν εξ Αποστάσεως, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19.

β)      «Εφαρμογή»: Η εφαρμογή Zoom της εταιρείας «Zoom Video Communications, Inc.»

γ)      «Πλατφόρμα»: Το ψηφιακό σύστημα παροχής της Σύγχρονης Εκπαίδευσης που λειτουργεί βάσει της Εφαρμογής.

Περιγραφή

Η Πλατφόρμα λειτουργεί παράλληλα με τη φυσική αίθουσα του σχολείου, με τη βασική διαφορά ότι εδώ δεν φαίνεται καθόλου εικόνα των μαθητών, αλλά ακούγεται μόνον η φωνή τους (πρέπει να διατηρούν κλειστή την κάμερά τους), όταν οι ίδιοι επιλέγουν να μιλήσουν ή όταν τους δίνει το λόγο ο εκπαιδευτικός. Όπως ορίζεται στη νομοθεσία και στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, η Πλατφόρμα παρέχει δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης του μαθήματος που γίνεται στο σχολείο, από τους μαθητές που δεν δύνανται να το παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία. Ο εκπαιδευτικός δύναται, κατά την κρίση του, να διακόπτει τη μετάδοση ήχου (σίγαση) από τους μαθητές που παρακολουθούν εξ Αποστάσεως, να τους θέτει εκτός διαδικασίας από την Σύγχρονη Εκπαίδευση και να τους επιτρέπει εκ νέου να συμμετάσχουν σε αυτήν, κατόπιν αιτήματός τους. Κατά τη ζωντανή μετάδοση του μαθήματος, δεν υπάρχει κάμερα, αλλά  ως εικόνα μεταδίδεται μόνον ό,τι δείχνει ο βιντεοπροβολέας της τάξης στον πίνακα, καθώς και ο ήχος μέσω μικροφώνου που βρίσκεται στην αίθουσα. 

Κάθε χρονική στιγμή που ο εκπαιδευτικός γράφει μέσω του διαδραστικού πίνακα οι μαθητές στο σπίτι βλέπουν και αυτό. Δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται ήχος ή/και εικόνα του μαθήματος και δεν γίνεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές.

Η ζωντανή μετάδοση του μαθήματος αφορά μόνο στο μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση και όχι στην εξέταση του μαθήματος.

Προσωπικά δεδομένα και διάρκεια επεξεργασίας

α) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών, που υποβάλλονται σε επεξεργασία ειδικά για τη Σύγχρονη Εκπαίδευση, είναι το ονοματεπώνυμο που πληκτρολογεί ο μαθητής κατά την είσοδό του στην εικονική τάξη. Το όνομα αυτό θα διαγραφεί από την εταιρεία που παρέχει την εφαρμογή, αυτομάτως με τη λήξη λειτουργίας της Πλατφόρμας.

β) Αντίστοιχα για να μπει ο εκπαιδευτικός στην Πλατφόρμα, αποστέλλεται στην εταιρεία μία εικονική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία ανήκει αποκλειστικά στο σχολείο και δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με προσωπικά δεδομένα του εκπαιδευτικού ή μαθητών.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν μεταδίδεται ποτέ η εικόνα των μαθητών, που βρίσκονται με φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά μπορεί να ακουστεί αποκλειστικά και μόνο η φωνή τους, εφόσον το επιτρέψει ο εκπαιδευτικός κατά την κρίση του.

Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως δημιουργούνται στο πλαίσιο της Σύγχρονης Εκπαίδευσης (ημερομηνία και διάρκεια μετάδοσης των μαθημάτων, αριθμός μαθητών κλπ.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σκοπός επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η παροχή προς τους μαθητές εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19.

Αποδέκτες και ασφάλεια των δεδομένων

Το ονοματεπώνυμο του μαθητή διαβιβάζεται στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Πλατφόρμα [Zoom], η οποία υποχρεούται να την διασφαλίζει, καθώς και εν γένει να μεριμνά για την ορθή και ασφαλή χρήση της Εφαρμογής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων» της εν λόγω εταιρείας που μπορείτε να διαβάσετε εδώ https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι επίσης διαθέσιμα στα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού μας, μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Παραδείγματος χάριν, οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που αφορούν στα δικά τους μαθήματα και στα παιδιά του τμήματός τους, ενώ ο τεχνικός μας (IT administrator) έχει εν δυνάμει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, εφόσον απαιτείται για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων.

Το νομικό πλαίσιο και η βάση επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εν γένει, διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζεται άμεσα στη χώρα μας (“Γενικός Κανονισμός”) και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία της Πλατφόρμας και η παροχή της Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης έχει ως νομική βάση (α) το γεγονός ότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσής μας να παρέχουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες (άρθρο 6 § 1 (β) του Γενικού Κανονισμού), (β) την υποχρέωσή μας να συμμορφωνόμαστε με την νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και/ή άλλων αρμόδιων Αρχών (άρθρο 6 § 1 (γ) του Γενικού Κανονισμού και συγκεκριμένα άρθρο 63 ν. 4686/2020 και ΥΑ 57233/Υ1/15.5.2020, ΦΕΚ Β’1859/15.5.2020).

Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με το σχολείο, Ομήρου 4, 15235 Βριλήσσια | 2108045355 | kantas.school@gmail.com για να πληροφορηθείτε αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σας και σε καταφατική περίπτωση να ζητήσετε τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και όπως αναγράφεται αναλυτικά στη σχετική ενότητα της γενικής “Ενημέρωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων” του σχολείου.  

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ.: 2106475600).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης, θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα Ενημέρωση, θα την αναρτήσουμε στον Ιστότοπό μας και θα σας στείλουμε το σχετικό σύνδεσμο (link) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά και να μπορείτε να ασκείτε αποτελεσματικά τα δικαιώματά σας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

διαβάζω και αλλάζω
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων