Το Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται σε κτίριο ανεξάρτητο από το αντίστοιχο του Γυμνασίου – Λυκείου.

Ο προκαθορισμένος αριθμός μαθητών ανά τάξη σε συνδυασμό με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτομικών προγραμμάτων αποτελούν δύο βασικές παραμέτρους για την εξέλιξη και αναβάθμιση των ικανοτήτων των μαθητών μας, ώστε να είναι δημιουργικά αποτελεσματικοί.

Αξιολόγηση βασισμένη σε Φάκελο Αποτύπωσης Ικανοτήτων, όπως προσδιορίζονται στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης (portfolio assessment - competenses). Έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Άσκηση των μαθητών στις κοινονικοπολιτισμικές πρακτικές επεξεργασίας και παραγωγής του νοήματος.Έμφαση στην ανάπτυξη και χρήση μαθηματικών τρόπων σκέψης με σκοπό την κατανόηση της μαθηματικής απόδειξης και την επικοινωνία με τη χρήση της μαθηματικής γλώσσας.Άσκηση στη χρήση βασικών γνώσεων και μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών με σκοπό την κατανόηση του φυσικού κόσμου μέσω της ερευνητικής παρατήρησης.Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Γεωγραφία).Ένταξη του εξωσχολικού λογοτεχνικού βιβλίου στις καθημερινές δραστηριότητες.Λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών.Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με στόχο την επανάληψη της διδακτέας ύλης, την αναπροσαρμογή και τη συμπλήρωσή της.Διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας καθημερινά.Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού.Καθημερινή εξέταση των μαθητών και έλεγχος των εργασιών τους.Προετοιμασία των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ για τη βαθμίδα του Γυμνασίου.Ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες και προγράμματα μουσειακής αγωγής.Προγράμματα μουσικής αγωγής και εκμάθησης μουσικών οργάνων σε συνεργασία με το παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου, το οποίο εδρεύει στο χώρο του σχολείου. Ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες (κολύμβηση, στίβος, ποδόσφαιρο και άλλες).Εκμάθηση ελληνικών χορών.Παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των παιδιών από ειδική ψυχολόγο.Συνεργασία με λογοπεδικό.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών με σεμινάρια εντός ή εκτός σχολείου.Αξιολόγηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση σε τακτά χρονικά διαστήματα με ειδικά εργαλεία (αυτό)αξιολόγησης.Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.