Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο μας, η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών και στοχεύει στην ελεύθερη έκφραση και εξέλιξή τους. Στην «ομάδα μας», τα παιδιά:

  • Έχουν κίνητρα για μάθηση καθώς συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιλέγοντας θέματα προς διαπραγμάτευση που αφορούν τα ίδια.
  • Οικοδομούν τη γνώση, βασιζόμενα σε ήδη κατακτημένες γνώσεις.
  • Μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσονται διαθεματικά και με βιωματικό τρόπο, με βάση συγκεκριμένους στόχους.
  • Αυτονομούνται σταδιακά αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητά τους.
  • Αποκτούν ικανότητες συνεργασίας και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα.

Το παιχνίδι αποτελεί σπουδαιότατο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν συναισθηματικά, γνωστικά και κοινωνικά. Μέσα από το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών ενώ παράλληλα προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων.

Στο Νηπιαγωγείο μας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συγκροτούν κοινές ηλικιακά ομάδες (4 έως 6 ετών). Το γεγονός αυτό, λειτουργεί βοηθητικά τόσο για τα νήπια όσο και για τα προνήπια καθώς μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ενισχύεται η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα, δίνονται ευκαιρίες στα μεγαλύτερα παιδιά αφενός να λειτουργούν υπεύθυνα, αναλαμβάνοντας υποστηρικτικούς ρόλους αφετέρου να εμπεδώνουν τις ήδη κατακτημένες γνώσεις, ενισχύοντας παράλληλα, την αυτοπεποίθησή τους. Όσον αφορά στα μικρότερα παιδιά, καλούνται να συμμετάσχουν, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα, σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι, αποκτούν το κίνητρο να εμπλέκονται σε διαδικασίες που ενεργοποιούν τη σκέψη κατακτώντας προοδευτικά, τη γνώση.

Ξεκινώντας τη φοίτησή του το παιδί στο Νηπιαγωγείο, στην υποχρεωτική δηλαδή βαθμίδα αγωγής και εκπαίδευσης, εισάγεται ουσιαστικά, σε ένα οργανωμένο πλαίσιο με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόκληση στην οποία «δοκιμάζεται» η νοητική, κοινωνική και συναισθηματική του ωριμότητα.

Με γνώμονα τα προηγούμενα, το πρώτο διάστημα της σχολικής χρονιάς, οργανώνονται μαθησιακές εμπειρίες που επιτρέπουν στο παιδί να αξιοποιεί τις δυνατότητές του, να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα που παρέχονται, να δημιουργεί προσωπικές σχέσεις με την παιδαγωγό και τα παιδιά, να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες, να προωθεί την ελεύθερη έκφραση και το συνεργατικό πνεύμα.

Το παιχνίδι θεωρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. Η σύγχρονη έρευνα αναδεικνύει το παιχνίδι ως ζήτημα πρωτίστης σημασίας που συμβάλλει στη συναισθηματική, γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι λειτουργεί ως μέσο που εξυπηρετεί την ανταλλαγή των εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των παιδιών, και είναι αυτό που βοηθάει το παιδί να ανακαλύψει και να εξερευνήσει τον κόσμο.

Στο Νηπιαγωγείο μας, δίνουμε έμφαση στα ίδια τα παιδιά!

  • Μαθαίνουν καλύτερα μέσα από εμπειρίες/δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα ίδια.
  • Οικοδομούν τη νέα γνώση πάνω σε προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις.
  • Μαθαίνουν μέσα από ένα συνδυασμό μαθησιακών εμπειριών που προέρχονται είτε από αυθόρμητες και οργανωμένες εμπειρίες οι οποίες έχουν ως αφετηρία τα ίδια τα παιδιά και τα ενδιαφέροντά τους, είτε από εμπειρίες που οργανώνει ο εκπαιδευτικός, διαθεματικά και με βιωματικό τρόπο με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους!
  • Τους παρέχουμε ευκαιρίες για οργανωμένες εξερευνήσεις και έρευνα.
  • Τους δίνουμε ευκαιρίες για διάλογο και συνεργασία, που επεκτείνουν τη σκέψη και ενθαρρύνουν τον αναστοχασμό.

Ένας απ’ τους βασικότερους στόχους μας, είναι η προσωπική ανάπτυξη του παιδιού!

Το ενθαρρύνουμε να καταφέρει να λειτουργεί με αυξανόμενη αυτονομία και αυτοπεποίθηση, να διαμορφώνει μία θετική εικόνα για τον εαυτό του, να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να νοιάζεται για τους άλλους και να προσαρμόζεται θετικά στις δυσκολίες.

Μέσα από την ενθάρρυνση και τον πειραματισμό μαθαίνουν να εκφράζονται τόσο μέσα από τη δραματοποίηση και το θέατρο όσο και τη μουσικοκινητική με στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση με τη μουσική, την κίνηση, την αρμονία και το συντονισμό.

Γνωρίζουν και εξοικειώνονται με την αγγλική γλώσσα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι και το παραμύθι.

Στο πλαίσιο της πολιτιστικής καλλιέργειας πραγματοποιούν επισκέψεις σε θέατρα, μουσεία και βιωματικές παραστάσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο της καλλιέργειας της υπευθυνότητας, τα παιδιά αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, όπως να παίρνουν παρουσίες και απουσίες , να τακτοποιούν την τάξη τους και τον προσωπικό τους χώρο, ενώ παράλληλα είναι ενεργά μέλη και στο χώρο της τραπεζαρίας και συγκεκριμένα την ώρα του φαγητού, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες.