Προ-προνηπιακό τμήμα

Στη Χιονάτη οργανώνουμε, σχεδιάζουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υλοποιούμε παιδαγωγικές πρακτικές και εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς (έκφραση και δημιουργία, λεπτή και αδρή κινητικότητα, γλώσσα και εννοιολογική κατανόηση, λογικομαθηματικές δεξιότητες κ.ά.).

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά ορόσημα οι αλληλεπιδράσεις του παιδιού με το εκπαιδευτικό περιβάλλον τις παιδαγωγούς και τα υλικά στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, γίνονται με τη μορφή σχέσης και όχι γνωστικής συναλλαγής, καθώς κάθε δυναμική αλληλεπίδραση παιδαγωγού-παιδιού συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή του στην εκπαίδευση και την ανάπτυξή του.

Υιοθετούμε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικά πρακτικές οι οποίες έχουν ξεχωριστό νόημα για το παιδί, ώστε να εμπλέκεται ενεργά σε ό,τι γίνεται στο χώρο της ομάδας, και πολυαισθητηριακό χαρακτήρα ο οποίος συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξή του, καθώς και στη διατήρηση της προσοχής του εμπλέκοντας ενεργά όλες τις αισθήσεις του.

Η αποτελεσματική διαδικασία μάθησης επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων ενεργητικής και βιωματικής ανακάλυψης της γνώσης. Για τον λόγο αυτό αξιοποιούμε στο έπακρο τη βιωματική προσέγγιση (όπως η μέθοδος πρότζεκτ), το παιχνίδι και την πειραματική μέθοδο.

Μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουμε στο παδί να αναπτύσσει τόσο πνευματικές όσο και σωματικές δεξιότητες και να καλλιεργεί τη φαντασία του. Ενισχύουμε λοιπόν και εμπλουτίζουμε τις παιγνιώδεις δραστηριότητες είτε αυτές καλλιεργούν την αυτονομία είτε είναι δομημένες, δηλαδή κατευθυνόμενες από τις παιδαγωγούς σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Θεωρούμε επίσης την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής κάθε παιδιού στην ομάδα, από τις βασικές και πολύ σημαντικές παιδαγωγικές αρχές μας. Ακόμη αναγνωρίζουμε ως σημαντικό παράγοντα επίτευξης των παιδαγωγικών στόχων τη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένους τομείς που εντάσσονται στο παιδαγωγικό μας πρόγραμμα όπως:

 • Ενισχύουμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή των παδιών σε ομαδικές δραστηριότητες.
 • Βοηθούμε το παιδί να αναγνωρίζει τα προσωπικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων.
 • Δίνουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς.
 • Εξοικειώνουμε το παιδί με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και το υποστηρίζουμε ώστε να τις αποδέχεται.
 • Καλλιεργούμε την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και την αυτονομία του παιδιού.
 • Βοηθούμε το παιδί να αναγνωρίζει μέλη το σώματός του και να κατανοεί ορισμένες λειτουργίες αυτού.
 • Αναπτύσσουμε και συντονίζουμε την αδρή και λεπτή κινητικότητά του.
 • Σχεδιάζουμε δραστηρίότητες που το βοηθούν να κατανοήσει έννοιες σχετικές με την κίνηση όπως πάνω – κάτω, μπροστά – πίσω, μέσα – έξω κ.ά.
 • Μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων εξελίσουμε σταδιακά την ικανότητα ενός παιδιού στην περιγραφή και εξιστόρηση ενός γεγονότος.
 • Αναπτύσσουμε τη λεκτική και εκφραστική δεξιότητά του.
 • Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό του, θεωρώντας το παιδί δυναμικά εξελισσόμενο άτομο που παράγει και κατανοεί προφορικό λόγο.
 • Δίνουμε πολλές ευκαιρίες να αναγνωρίζει την και να εξοικιώνεται με τη χρήση διαφόρων υλικών και τεχνικών.
 • Ενισχύουμε την ατομική δημιουργικότητα και καλλιεργούμε τη φαντασία του παιδιού.
 • Βοηθούμε το παιδί να παρουσιάσει την ατομική εικαστική δημιουργία του συνδέοντας αυτήν με τις εμπειρίες και τις ιδέες του.