Εγγραφές

Οι εγγραφές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί της λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δύνανται να πραγματοποιούνται έως τη 10η Σεπτεμβρίου εκάστου σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Μετά τη 10η Σεπτεμβρίου οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητές εγγράφονται κατά την σειρά αποδοχής της Αίτησης Εγγραφής-μετεγγραφής τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό των Εκπαιδευτηρίων (Ενότητα Β, Εγγραφή Μαθητή) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της οικογένειας, προγραμματίζεται ενημερωτική συνάντηση ανάμεσα σε στέλεχος ή και εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων Καντά και τους γονείς-κηδεμόνες του μαθητή.

Στη συνάντηση αυτή, στην οποία είναι δυνατόν να παρευρίσκεται και ο μαθητής ανταλάσσονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη φιλοσοφία, τις επιπρόσθετες παροχές των Εκπαιδευτηρίων στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, τις δραστηριότητες προαιρετικής παρακολούθησης, τις υποδομές του και των προσδοκιών,της οικογένειας. Στη συνέχεια γίνεται γνωριμία και συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο μαθητή σε μία δεύτερη (ή και τρίτη, εάν κριθεί αναγκαίο) συνάντηση.