Η απόκτηση επικοινωνιακής ευχέρειας στην αγγλική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές – πολίτες του μέλλοντος. Τα Αγγλικά ανήκουν στον κύριο κορμό του Προγράμματος Σπουδών του Γυμνασίου. Η επικοινωνιακή ευχέρεια στα Αγγλικά και  η απόκτηση διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge είναι στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καντά βασική μας προτεραιότητα και επιτυγχάνεται με:

  • τον χωρισμό κάθε τάξης σε 2 τμήματα, ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών μας, για την καλύτερη διδασκαλία σύμφωνα με τους μαθησιακούς τους ρυθμούς
  • μία επιπλέον διδακτική ώρα ως πρόσθετη παροχή ενσωματωμένη στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας κάθε τάξης (σύνολο 2+1=3 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
  • την εκπόνηση ατομικών-ομαδοσυνεργατικών-διαθεματικών εργασιών και την δυναμική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών
  • την επιλογή του πιο σύγχρονου και κατάλληλου, για τα αντίστοιχα επίπεδα, έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, γνωστών αγγλικών εκπαιδευτικών εκδόσεων
  • την αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής (διαδίκτυο, δική μας ψηφιακή πλατφόρμα) και του πλούσιου ψηφιακού εξοπλισμού των εκπαιδευτηρίων (διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.ά.)
  • τη δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον προαιρετικών ενισχυτικών μαθημάτων για την απόκτηση διπλωμάτων Cambridge.

Στα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας εντάσσουμε δραστηριότητες, οι οποίες έχουν στόχο την εξοικείωση των μαθητών μας με την αγγλική κουλτούρα και τον αγγλικό πολιτισμό.

Έτσι, οι μαθητές μας αναπτύσσουν με απόλυτα ισορροπημένο τρόπο τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης είναι δυνατή η απόκτηση, από τους μαθητές του Σχολείου μας, των παρακάτω διπλωμάτων:

ΤάξηΕπίπεδο Α (Level A)Επίπεδο B (Level B)
Α’ ΓυμνασίουΑ1 – Α2 (Cambridge English: Key for Schools)Β1 (Cambridge English:  Preliminary English Test for Schools -PETfS)
Β’ ΓυμνασίουΑ2 (Cambridge English: Key for Schools)Β1 – Β2 (PETfS – Cambridge English:  First Certificate in English for Schools – FCEfS)
Γ’ ΓυμνασίουΑ2 – Β1 (Cambridge English:  Preli-minary English Test for Schools – PETfS)Β2 (Cambridge English:  First Certificate in English for Schools – FCEfS )