Η απόκτηση επικοινωνιακής ευχέρειας στην αγγλική γλώσσα είναι πολύ σημαντική για τους μαθητές – πολίτες του μέλλοντος. Τα Αγγλικά ανήκουν στον κύριο κορμό του Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Στα Εκπαιδευτήρια Καντά, τα Αγγλικά αποτελούν βασική μας προτεραιότητα και γι αυτό προσφέρουμε στους μαθητές μας πολλές επιπλέον διδακτικές ώρες διδασκαλίας, από τις προβλεπόμενες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, τις οποίες ενσωματώνουμε στο πρωινό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Για τη διδασκαλία των Αγγλικών:
  • στις τάξεις Α’ και Β’ εντάσσουμε και υλοποιούμε στην πρωινή ζώνη, παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Εκμάθησης Αγγλικών στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (English in Early Childhood), το οποίο ενισχύει την καλλιεργεί την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου  (Listening και Speaking), με την αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας
  • στις τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ΄Δημοτικού καλλιεργούμε περαιτέρω τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιοτήτες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (Reading, Writing, Listening, Speaking) και παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα διδασκαλίας υλοποιούμε πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση Cambridge Assessment English στα επίπεδα Pre A1 Starters για την Γ’ Δημοτικού, A1 Movers για Δ’ Δημοτικού, A2 Flyers για την Ε’ Δημοτικού και A2 Key for Schools για την ΣΤ’ Δημοτικού. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν όλοι οι μαθητές, καθώς μέσω της διαδικασίας αυτής βελτιώνονται οι γλωσσικές τους δεξιότητες, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους διαρκώς, αυξάνονται τα γραμματικά φαινόμενα και προστίθενται νέες γραμματικές δομές στο γλωσσικό τους ρεπερτόριο
  • εξατομικεύουμε και διαφοροποιούμε τη διδασκαλία μας σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών μας
  • αναθέτουμε την εκπόνηση ατομικών-ομαδοσυνεργατικών-διαθεματικών εργασιών και καλλιεργούμε την δυναμική αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών
  • επιλέγουμε το πιο σύγχρονο και κατάλληλο, για τα αντίστοιχα επίπεδα, έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, γνωστών αγγλικών εκπαιδευτικών εκδόσεων
  • αξιοποιούμε στη διδασκαλία και τη μάθηση την ψηφιακή μας υποδομή (διαδίκτυο, δική μας ψηφιακή πλατφόρμα) και τον πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό των εκπαιδευτηρίων (λογισμικά, διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.ά.)
  • στα μαθήματα εντάσσουμε δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση των μαθητών μας με την αγγλική κουλτούρα και τον πολιτισμό αγγλόφωνων χωρών.
  • δίνουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον προαιρετικών ενισχυτικών μαθημάτων στην απογευματινή ζώνη του Σχολείου μας