Πρόγραμμα μελέτης

Το Πρόγραμμα Μελέτης είναι μια προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα για όλες τις τάξεις του Δημοτικού, η οποία γίνεται στο Σχολείο μας καθημερινά μετά τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος και ολοκληρώνεται στις 16:00.

Στόχος του Προγράμματος Μελέτης, είναι η προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη μέρα με την ολοκλήρωση κατά το δυνατόν των καθημερινών τους εργασιών με τη διακριτική καθοδήγηση και βοήθεια των εκπαιδευτικών του Σχολείου μας.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στη φθίνουσα βοήθεια και καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς ώστε οι μαθητές μας ήδη από την Α΄ τάξη του Δημοτικού να αυτονομούνται σταδιακά στη μελέτη τους και να αναπτύσσουν επιπρόσθετες δεξιότητες, όπως η προσήλωση στον στόχο, η συγκέντρωση στις εργασίες, η ορθή διαχείριση του χρόνου, η επιμονή, η υπομονή, η ομαδικότητα, η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η ανθεκτικότητα και άλλες.