Νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο μας, η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μαθητών και στοχεύει στην ελεύθερη έκφραση και εξέλιξή τους. Στην «ομάδα μας», τα παιδιά:

  • Έχουν κίνητρα για μάθηση καθώς συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιλέγοντας θέματα προς διαπραγμάτευση που αφορούν τα ίδια.
  • Οικοδομούν τη γνώση, βασιζόμενα σε ήδη κατακτημένες γνώσεις.
  • Μαθαίνουν μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσονται διαθεματικά και με βιωματικό τρόπο, με βάση συγκεκριμένους στόχους.
  • Αυτονομούνται σταδιακά αναλαμβάνοντας αρμοδιότητες και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητά τους.
  • Αποκτούν ικανότητες συνεργασίας και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα.

Το παιχνίδι αποτελεί σπουδαιότατο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν συναισθηματικά, γνωστικά και κοινωνικά. Μέσα από το παιχνίδι, επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών ενώ παράλληλα προσφέρονται στα παιδιά ευκαιρίες για επίλυση προβλημάτων.

Στο Νηπιαγωγείο μας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, συγκροτούν κοινές ηλικιακά ομάδες (4 έως 6 ετών). Το γεγονός αυτό, λειτουργεί βοηθητικά τόσο για τα νήπια όσο και για τα προνήπια καθώς μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ενισχύεται η ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

Συγκεκριμένα, δίνονται ευκαιρίες στα μεγαλύτερα παιδιά αφενός να λειτουργούν υπεύθυνα, αναλαμβάνοντας υποστηρικτικούς ρόλους αφετέρου να εμπεδώνουν τις ήδη κατακτημένες γνώσεις, ενισχύοντας παράλληλα, την αυτοπεποίθησή τους. Όσον αφορά στα μικρότερα παιδιά, καλούνται να συμμετάσχουν, σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα, σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε διαφορετικά επίπεδα. Έτσι, αποκτούν το κίνητρο να εμπλέκονται σε διαδικασίες που ενεργοποιούν τη σκέψη κατακτώντας προοδευτικά, τη γνώση.