Λίγα λόγια για το ερευνητικό έργο AirPaP

Στόχος του έργου AirPaP είναι η δημιουργία ένας ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόγνωσης της αέριας ρύπανσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο το οποίο θα βασίζεται σε γνωστικά εργαλεία επιστημονικής αιχμής που θα επιτρέψουν την ανάλυση των χαρακτηριστικών της ποιότητας αέρα.

Σύμφωνα με τη μελέτη των εκπομπών και της αέριας ρύπανσης που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την Δρ. Φαμέλη για την Ελλάδα και την Αττική, το πεδίο των πηγών ρύπων έχει αλλάξει λόγω σημαντικών έργων υποδομής που πραγματοποιήθηκαν και της παράλληλης οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης νέων περιοχών. Επιπλέον, η οικονομική κρίση επηρέασε τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατ’ επέκταση το μερίδιο των πηγών ρύπανσης στο σύνολο των εκπομπών. Τα παραπάνω μελετιούνται με συνδυασμό δεδομένων από δορυφορικές παρατηρήσεις, μετρήσεις εδάφους, θεωρητικές προσεγγίσεις και αριθμητικές προσομοιώσεις.

Στα πλαίσια του έργου:

α) επικαιροποιείται το υπάρχον ηλεκτρονικό μητρώο εκπομπών FEI-GREGAA το οποίο έχει δημιουργηθεί από την Δρ. Φαμέλη Κυριακή-Μαρία και παρέχει πληροφορίες για πλήθος αέριων ρύπων και σωματιδίων ανά δραστηριότητα (μεταφορές, οικιακή θέρμανση, ναυσιπλοΐα, κτλ.),

β) δημιουργείται δίκτυο σταθμών μέτρησης σωματιδίων σε επιλεγμένα σημεία της Αττικής με στόχο την παροχή real-time δεδομένων και

γ) πρόκειται να λειτουργήσει επιχειρησιακή πρόγνωση ποιότητας αέρα με παροχή καθημερινών προγνώσεων για την Ελλάδα και την Αττική.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου περιβαλλοντικής ρύπανσης καθώς και η δημιουργία περιβαλλοντικού αποτυπώματος για περιοχές ενδιαφέροντος, όπου θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές ρύπων (επικαιροποιημένο σύστημα απογραφής εκπομπών), την ποιότητα της ατμόσφαιρας (προγνώσεις) και θα υπάρχει δυνατότητα σε βάθος μελέτης με τη βοήθεια συστήματος μοντέλων (φωτοχημικού και μετεωρολογικού). Επομένως, το AirPaP θα οδηγήσει στην παραγωγή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών προς την κοινωνία και στη βελτίωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην περιβαλλοντική πληροφορία.

Απώτερος σκοπός των ενεργειών αυτών του σχολείου μας είναι η πρόσθετη ενημέρωση των πολιτών για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, καθώς και η συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η επεξεργασία των οποίων σε βάθος χρόνου θα συνεισφέρει στην πληρέστερη αποκωδικοποίηση του κλίματος στο νομό Αττικής.