Ασφάλιση παιδιών

Με τη συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας, δηλώνω ότι ΔΕΝ συναινώ στην επεξεργασία και προώθηση των προσωπικών δεδομένων του/των ως ανωτέρω παιδιού/ών μου στην ασφαλιστική εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και κατ επέκταση στην ασφάλιση αυτού/αυτών με ασφαλιστήριο συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων